منابع ارتقاء پروانه اشتغال از پایه ۲ به ۱ رشته عمران اعلام گردید.