کاردانهای فنی ساختمان در رشته برق مجاز به شرکت در دوره های آموزشی بازرسی برق (برگزاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان) بعنوان اندازه گیر می باشند.