آزمون مجدد مردودین دو دوره آموزشی ۲۰ و ۲۱ مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان در بخش پیمانکاری روکار با شرکت ۳۳ نفر متقاضی و بمدرسی آقای مهندس نجف پور در ساعت ۱۳:۳۰ بعد از ظهر روز دوشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۷ در محل ساختمان مرکزی این سازمان برگزار می گردد.