آزمون مجدد صرفاً نقشه کشی از مردودین دوره های آموزشی مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان برگزاری سال ۹۵ سازمان روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۹/۱۷ ساعت ۹:۳۰ صبح در محل ساختمان مرکزی این سازمان برگزار می گردد.