آزمون مجدد ارتقاء پایه پروانه اشتغال بکار کاردانی مردودین رشته های عمران و مکانیک (ارتقاء پایه از رتبه ۳ به رتبه ۲) و آزمون ارتقاء پایه پروانه اشتغال بکار کاردانی رشته معماری  (ارتقاء پایه از رتبه ۳ به رتبه ۲) نیز همزمان در روز جمعه مورخه ی ۹۵/۰۷/۳۰ در محل ساختمان دانشگاه صنعتی ارومیه برگزار می گردد.