باطلاع متقاضیان مربوطه می رساند که گواهی های قبولی دوره ۲۱ روکار مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان آماده ی تحویل می باشد.