اطلاعیه مهم برای کلیه دفاتر نمایندگی استان

مطابق با متن نامه ضمیمه شده در این مطلب اقدام شود.