بمنظور الزامی گردیدن گذراندن دوره آموزشی HSE ( بهداشت و ایمنی محیط زیست ) بمنظور امکان تمدید، صدور و ارتقاء پایه پروانه اشتغال بکار کاردانی ( رشته های عمران و معماری ) و  تعیین صلاحیت معماران تجربی و ارائه هرگونه خدمات غیر از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان ضروری است جهت ثبت نام و شرکت در دوره مورد نظر اقدام حاصل معمول گردد. قابل ذکر است برگزاری دوره های صدرالذکر تحت نظر اداره کل راه و شهرسازی در ۳ راستای جداگانه

۱ – تمدید پروانه اشتغال

۲- صدور پروانه اشتغال

۳- ارتقاء پایه پروانه اشتغال

در محل فضای آموزشی این سازمان در ارومیه معمول میگردد.

کمیته آموزش سازمان نظام کاردانی ساختمان استان آذربایجانغربی