برگزاری دوره آموزشی توکار مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان روزهای چهارشنبه و پنجشنبه اعلام شده برگزار نمیگردد بدیهی است تاریخ برگزاری آن متعاقباً اعلام می گردد.