متقاضیان شرکت در دوره آموزشی ۳۹۰ ساعته جوشکاری

جهت ثبت نام به سایت سازمان به آدرس :www.snk-wa.ir و یا به تلگرام سازمان با شماره ی ۰۹۳۳۲۸۴۶۳۷۰ مراجعه نمایید .

کمیته ی آموزش سازمان نظام کاردانی ساختمان استان .