اطلاعیه .

همکاران محترم زلزله ای که چندی پیش با لرزندان غرب کشور خصوصا استان کرمانشاه دلها را لرزاند، همه ملت ایران یکپارچه به پا خواستند و از همون ساعات اول با حضور معنی دار خود ، حقیقتاً ایرانی بودن خود را بدون نگاه به قومیت و مذهب و غیره به زیبائی به نمایش گذاشتند که تحسین همگان را برانگیخت . ولی طبیعت اینگونه موضوعات این است که همانگونه که هوا رو به سردی می گراید آن شور و شوقها هم کم کم رنگ می بازد . بیایید با حمایت در خور و قابل قبول ، آتش عشقمان را همچنان روشن نگه داریم و هموطنان عزیزمان را در این روزهای بسیار سخت تنها نگذاریم . سازمان نظام کاردانی ساختمان استان بدین منظور شماره حسابی برای کمک های نقدی همکاران محترم که در ذیل درج شده ، اختصاص داده تا همچون سازمانهای نظام کاردانی ساختمان سایر استانها حرکت جدی خود را آغاز کند . باشد که موجبات دل گرمی هموطنان عزیز را فراهم کنیم و در حد بضاعت در مورد اسکان قدمی را برداریم . دستانمان بسوی همکاران محترم منتظر گل ریزان می باشد . روابط عمومی سازمان استان
بانک مهر اقتصاد بشماره حساب ۱-۱۳۸۶۳۲۵۲-۸۳۹-۶۷۲۱ بنام سازمان نظام کاردانی ساختمان استان