ردیف نام درس نام استاد تاریخ               ساعت محل رفع اشکال و آزمون
 رفع اشکال آزمون
۱ نظارت بر اجرای مهندس رحمان زاده ۹۷/۰۲/۱۰ ۱۰الی۱۲ ۱۲:۳۰ محل ساختمان سازمان نظام کاردانی
ساختمانهای بتنی
۲ آشنایی با مبانی گودبرداری دکتر دیلمقانی ۹۷/۰۲/۱۳ ۱۰الی۱۲ ۱۲:۳۰ محل ساختمان سازمان نظام کاردانی
و سازه های نگهبان
۳ بتن های ویژه و روشهای مهندس فکرت ۹۷/۰۲/۱۷ ۱۰الی۱۲ ۱۲:۳۰ محل ساختمان سازمان نظام کاردانی
خاص بتن ریزی
۴ روشهای اجرا و کنترل مهندس توسلی ۹۷/۰۲/۱۷ ـــ ۱۳:۳۰ محل ساختمان سازمان نظام کاردانی
اتصالات در سازه های فولادی
۵ صرفه جویی در مصرف دکتر ثبات ثانی ۹۷/۰۲/۱۹ ۱۴الی۱۶ ۱۶:۳۰ محل ساختمان سازمان نظام کاردانی
انرژی
۶ الزامات هماهنگی و مدیریت دکتر ثبات ثانی ۹۷/۰۲/۱۹ ۱۴الی۱۶ ۱۶:۳۰ محل ساختمان سازمان نظام کاردانی
اجرای ساختمان
۷ تأسیسات گرمایی، سرمایی، دکتر نجف پور ۹۷/۰۲/۲۲ ـــ ۱۲ محل ساختمان سازمان نظام کاردانی
تعویض هوا و تهویه مطبوع
۸ تأسیسات لوله کشی گاز دکتر نجف پور ۹۷/۰۲/۲۲ ـــ ۱۲ محل ساختمان سازمان نظام کاردانی
ساختمانها
۹ روشهای تولید صنعتی و مهندس خضرلو ۹۷/۰۲/۲۴ ـــ ۱۲:۳۰ محل ساختمان سازمان نظام کاردانی
فناوریهای نوین ساختمان
۱۰ بهینه سازی و صرفه جویی مصرف مهندس گلوانی ۹۷/۰۲/۲۷ ۹الی۱۱ ۱۳ محل ساختمان سازمان نظام کاردانی
انرژی الکتریکی ساختمانها
۱۱ آسانسورها و پله های برقی مهندس گلوانی ۹۷/۰۲/۳۱ ۱۰ال۱۲ ۱۳ محل ساختمان سازمان نظام کاردانی
۱۲ سیستمهای جریان ضعیف مهندس گلوانی ۹۷/۰۲/۳۱ ۱۰ال۱۲ ۱۳ محل ساختمان سازمان نظام کاردانی