برگزاری دوره توکار مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان روزهای چهارشنبه و پنج شنبه مورخات ۲۴ و ۲۵ بهمن ماه جاری (۱۳۹۷) می باشد.