حق بیمه ی ساختمانی در سال ۱۳۹۷

حق بیمه ساختمانی در سال ۱۳۹۷ معادل مبلغ یکهزار و چهارصد ریال (۱۴۰۰ ریال )  بازاء هر متر مربع بوده که بحساب جاری ۱۲۰۶۹۳۶۶۰۲  در نزد بانک تجارت بنام  سازمان نظام کاردانی ساختمان استان واریز می گردد .

ضمناً صورتهای مربوطه مطابق جدول ارسالی شرکت بیمه تعاون ضروری است حداکثر لغایت بیستم هر ماه به این سازمان ارائه گردد .

سازمان نظام کاردانی ساختمان استان آ.غ