قابل توجه متقاضیان محترم ثبت نام انتخابات دوره پنجم اعضاء هیأت مدیره و بازرس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان

بدینوسیله بعرض عزیزان مورد نظر می رساند که اخذ سوء پیشینه متقاضیان متعاقب ثبت نام آنان و در مهلت داده شده توسط هیأت اجرائی انتخابات مربوطه استان بعداً معمول می گردد.
سازمان نظام کاردانی ساختمان استان