۱ – آقای صالح نظرزاده بعنوان رئیس سازمان

۲ – خانم زیبا بخشایی بعنوان نایب رئیس سازمان

۳ – آقای منصور عزیزی اقدم بعنوان خزانه دار سازمان

۴ – آقای حسن نیک نام بعنوان دبیر سازمان