دانش آموخته محترم دوره آموزشی مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان:

با سلام، در صورت معترض بودن به نتیجه آزمون مورد نظرتان مجاز به ارائه اعتراضیه کتبی خود لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ به این سازمان می باشید 

با آرزوی موفقیت سازمان نظام کاردانی ساختمان استان