دوره HSE  برای رشته های عمران، معماری و معماران تجربی اجباری می باشد