نتایج آزمون مبحث ۱۷ دوره روکار (مجریان لوله کشی گاز ) مورخ ۱۷ / ۱۲ /۹۴ برگزار شده در ارومیه

ردیف

نام خانوادگی و نام

نتیجه آزمون

۱

ابراهیم نژاد – محمود

قبول

۲

ابراهیمی – هوشنگ

قبول

۳

اسدپور – رسول

مردود

۴

اسماعیلی گله بان -علی

قبول

۵

اکبری دیورزم -امیرعلی

مردود

۶

امینی – معارج

مردود

۷

بیرنگ محبی – مهدی

قبول

۸

پروازی افشار -حسن

قبول

۹

جلیل زاده – میرسعید

قبول

۱۰

جلیلی – افشین

مردود

۱۱

جلیلی بالانجی – جواد

قبول

۱۲

حسنعلی زاده – اکبر

قبول

۱۳

حسین پوری – زورار

قبول

۱۴

حسینی فر – سید رحمان

مردود

۱۵

خسروزاد ساریبگلو – ایوب

قبول

۱۶

خضری – امیر

قبول

۱۷

دادوند ممقانی -محمد

قبول

۱۸

درویش آئین – صلاح الدین

مردود

۱۹

رزمی ینگجه – توحید

مردود

۲۰

سلطان دوست – کاظم

مردود

۲۱

شیرزاد – علی

مردود

۲۲

شیرینی – عابد

مردود

۲۳

صمدی – اشکان

مردود

۲۴

صمصامی -رسول

مردود

۲۵

طالبی سلیم کندی – بهزاد

قبول

۲۶

عباس فام – سجاد

مردود

۲۷

عدالت نمون راه دانه – امین

قبول

۲۸

علیزاده آلمان آباد – علی

قبول

۲۹

علیزاده مراد کندی – مصطفی

مردود

۳۰

عنایتی خارخار – ابراهیم

مردود

۳۱

عیسی زاده قناتی -حسین

قبول

۳۲

فتاحی ترمکچی – امین

قبول

۳۳

فتاحی ترمکچی – سعدون

مردود

۳۴

قربانی اصل – بهنام

قبول

۳۵

کریم زاده – مراد

مردود

۳۶

متقی بوراچالو – محمد

مردود

۳۷

مروتی – قادر

قبول

۳۸

محمدزاده – کیوان

قبول

۳۹

محمد زاده چیانه – سعید

مردود

۴۰

محمدی کلاسی -عباد

قبول

۴۱

مصطفائی راد – یوسف

قبول

۴۲

معروفی – احمد

قبول

۴۳

مندان رشگند – ایرج

مردود

۴۴

موسی قلیزاده – رحیم

مردود

۴۵

مولائی – سعید

قبول

۴۶

مهدیزاده – عیسی

قبول

۴۷

نشاتی – یاشار

مردود

۴۸

نورهء درویشغلی – حامد

مردود

۴۹

ولیزاده – مهدی

قبول