متقاضیان محترمی که نسبت به نتیجه آزمون مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان برگزاری خرداد ۱۴۰۰ اعتراض دارند می توانند اعتراضیه کتبی خود را لغایت ۱۴۰۰/۰۴/۲ ۱ روز دوشنبه به این سازمان اعلام نمایند.

زمان بازبینی مجدد متعاقباً اعلام می گردد.

سازمان نظام کاردانی ساختمان استان