زمان ثبت نام اعضاء هیأت مدیره و بازرس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ تمدید گردید.