گواهی های قبولی در دوره های آموزشی مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان بشرح :

توکار ، تاریخ برگزاری آزمون ۹۶/۱۱/۰۴  آماده ی تحویل می باشند .