گواهی های قبولی در دوره های آموزشی مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان بشرح :

الف – روکار ، تاریخ برگزاری آزمون ۹۶/۱۱/۰۵

ب – بروزرسانی : تاریخ برگزاری آزمون ۹۶/۱۱/۱۱  آماده ی تحویل می باشند .