گواهی های قبولین مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان در بخش ( روکار و باز آموزی ) آماده تحویل می باشند

سازمان نظام کاردانی ساختمان استان