متعاقب آگهی های قبلی بدینوسیله آخرین زمان جهت تحویل مدارک مورد لزوم تمدید پروانه های اشتغال بکار کاردانهای صلاحیتدار فنی ساختمان بمنظور درج و بارگذاری اطلاعات لازم مربوطه شان در سامانه ارجاع نظارت واحد شورای مرکزی لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ اعلام می گردد

بدیهی است پس از اتمام مهلت اشاره شده و عدم اقدام لازم هرگونه مسئولیت و عواقب امر متوجه کاردان مربوطه می باشد.

 

سازمان نظام کاردانی ساختمان استان