لیست اعضاء هیئت مدیره اصلی

نام خانوادگی نام رشته سمت
نظرزاده صالح عمران ریاست سازمان
بیگ زاده جورنی حسین عمران عضو هیئت مدیره
عزیزی اقدم منصور معماری عضو هیئت مدیره
نیک نام حسن برق عضو هیئت مدیره
بخشایی زیبا عمران عضو هیئت مدیره
سلطانزاده صالح معماری عضو هیئت مدیره
دشتی حسن مکانیک عضو هیئت مدیره

لیست اعضاء هیئت رئیسه

نام خانوادگی نام رشته سمت
نظرزاده صالح عمران رئیس هیئت مدیره

و ریاست سازمان

بخشایی زیبا عمران نایب رئیس
عزیزی اقدم منصور معماری خزانه دار
نیک نام حسن برق دبیر

 

 

لیست اعضاء علی البدل هیئت مدیره

ردیف نام خانوادگی نام رشته
۱ اصغری کیا مهدی مکانیک
۲ مهدی زاده کریم معماری
۳ نقی پور مرادعلی حمید عمران

بازرس قانونی

ردیف نام خانوادگی نام رشته
۱ محالی کمال عمران