لیست اعضاء هیئت مدیره اصلی

نام خانوادگی نام رشته سمت
نظرزاده صالح عمران ریاست سازمان
نیک نام حسن برق عضو هیئت مدیره
نوری زاد حسن مکانیک عضو هیئت مدیره
بیگ زاده جورنی حسین عمران عضو هیئت مدیره
ذاکری سید عباس عمران عضو هیئت مدیره
سلطان زاده صالح عمران عضو هیئت مدیره
عزیز نژاد هیرش عمران عضو هیئت مدیره

لیست اعضاء هیئت رئیسه

نام خانوادگی نام رشته سمت
نظرزاده صالح عمران رئیس هیئت مدیره

و ریاست سازمان

نیک نام حسن برق نایب رئیس
بیگ زاده حسین عمران خزانه دار
نوری زاد حسن مکانیک دبیر

 

 

لیست اعضاء علی البدل هیئت مدیره

ردیف نام خانوادگی نام رشته
۱ محالی کمال عمران
۲ پاشائی علی برق
۳ دشتی حسن مکانیک

 

بازرس قانونی

نام خانوادگی نام رشته
کریم نژاد اکبر عمران
شیخی هژیر بازرس (علی البدل)