جلسه هیأت مدیره سازمان بتاریخ تشکیل ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ با دستور انتخابات سالیانه و ترکیب جدید هیأت رئیسه بشرح ذیل :

۱ – آقای مهندس صالح نظرزاده بعنوان رئیس سازمان و ریاست هیأت مدیره

۲ – خانم مهندس زیبا بخشائی بعنوان نایب رئیس سازمان

۳ – آقای مهندس حسن نیک نام بعنوان دبیر سازمان

۴ – آقای مهندس منصور عزیزی اقدم بعنوان خزانه دار سازمان

۵ – آقایان مهندس صالح نظرزاده و حسین بیگ زاده بعنوان اعضاء شورای رابط