امروز: یکشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

تصاویر مربوط به دوره ی هفتم بازاموزی مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان برگزار شده در شهرستان خوی در مورخات ۲۷ و ۲۸ آبان ماه ۹۶