امروز: یکشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۶

جلسه مشترک با حضور شورای رابط و رؤسای دو سازمان و دفاتر نمایندگی به منظور اجرائی نمودن تفاهم نامه کارکرد مشترک دو سازمان در شهرهای زیر ۵۰۰۰۰ نفر جمعیت