فراخوان مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴
کاردانهای فنی ساختمان دارای پروانه اشتغال بکار کاردانی که تمایل به کارکرد بعنوان مجری ذیصلاح در شهرهای ارومیه، مهاباد، بوکان و خوی را دارند آمادگی خود را به سازمان نظام کاردانی ساختمان استان اعلام تا اقدام لازم در این راستا معمول گردد