قابل توجه شرکت کنندگان آزمون مهر ۹۶ که حدنصاب قبولی در آزمونها را کسب ننموده اند:

با توجه به بررسی های دقیق و کنترل های مکرری که در کلیه مراحل تصحیح پاسخنامه ها انجام گرفته است،نتایج اعلامی فاقد مشکل می باشد لیکن چنانچه داوطلبی نسبت به نتیجه آزمون خود معترض باشد می تواند درخواست خود را صرفاً بصورت کتبی با ذکر مشخصات کامل ( شماره داوطلبی، نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، تاریخ تولد، رشته آزمون، آدرس دقیق و شماره تماس) حداکثر تا تاریخ ۹۶/۱۰/۱۰ از طریق پست سفارشی به آدرس زیر ارسال نماید:
آدرس: تهران صندوق پستی به شماره ۳۵۵-۱۷۷۷۵(شرکت خدمات آموزشی سازمان سنجش)
(برروی پاکت ذکر شود مربوط به کدام بخش ازآزمون های ورود به حرفه مهندسان،کاردانهای فنی ساختمان و معماران تجربی مهرماه ۹۶میباشد).
الف) نتایج آزمون طراحی معماری آزمون مهرماه ۹۶ نیز متعاقباً از طریق همین وب سایت اعلام خواهد شد.
ب) به لحاظ برنامه ریزی های انجام شده به درخواستهایی که بعد از تاریخ مقرر تحویل پست گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ج) امتیاز سؤال های که به تایید کمیته های تخصصی نامفهوم، مبهم یا دارای اشکال هستند برای همه شرکت کنندگان حسب مورد لحاظ شده است.
دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان

http://inbr.ir