قابل توجه متقاضیان دوره های آموزشی مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان در بخش اجرا سازمان نظام کاردانی ساختمان در نظر دارد دوره های آموزشی گازرسانی در بخش اجرا زیر نظر اداره کل راه و شهرسازی بشرح ذیل لغایت پایان دیماه ۹۶ در محل فضای آموزشی خود در شهرستان ارومیه برگزار نماید:

الف – یک دوره آموزشی توکار مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان در بخش پیمانکاری 

ب- یک دوره آموزشی روکار مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان در بخش پیمانکاری 

پ – یک دوره آموزشی بروز رسانی مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان در بخش اجرا از مجریان گاز رسانی 

ضمنآ برگزاری آزمون مجدد ( جهت هر دوره آموزشی صرفاً یک بار ) از مردودین دوره های آموزش قبلی نیز در این زمان در مکان قید شده معمول میگردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد دوره های آموزشی بشماره ۳۳۸۵۵۱۸۹ داخلی ۲ تماس حاصل نمایید. 

                                                                                                               سازمان نظام کاردانی ساختمان استان آ.غ