قابل توجه متقاضیان محترم شرکت در انتخابات دور پنجم اعضاء هیأت مدیره و بازرس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان
بعرض عزیزان فوق الذکر می رساند که به همراه داشتن مهر پروانه اشتغال بکار کاردانی بهنگام ثبت نام الزامی میباشد