کمیته آموزش

نام خانوادگی نام رشته
نظرزاده صالح عمران
بخشایی زیبا عمران

شورای رابط

نام خانوادگی نام رشته توضیحات
بیگ زاده حسین عمران نماینده سازمان نظام کاردانی
نظرزاده صالح عمران نماینده سازمان نظام کاردانی
طالب زاده نماینده اداره راه و شهرسازی
آذری کیا نماینده سازمان نظام مهندسی
زهی سعادت نماینده سازمان نظام مهندسی

کمیته انتظامی

نام خانوادگی توضیحات
منصف نماینده شورای انتظامی استان
نظرزاده نماینده شورای رابط
حمیدی پویا نماینده هیئت مدیره سازمان