کمیته آموزش

نام خانوادگی نام رشته
نظرزاده صالح عمران
بیگ زاده حسین عمران

شورای رابط

نام خانوادگی نام رشته توضیحات
بیگ زاده حسین عمران نماینده سازمان نظام کاردانی
نظرزاده صالح عمران نماینده سازمان نظام کاردانی

کمیته انتظامی

نام خانوادگی توضیحات
منصف نماینده شورای انتظامی استان
نظرزاده نماینده شورای رابط
حمیدی پویا نماینده هیئت مدیره سازمان