کمیته آموزش

نام خانوادگی نام رشته
نظرزاده صالح عمران
بخشایی زیبا عمران

شورای رابط

نام خانوادگی نام رشته توضیحات
بیگ زاده حسین عمران خزانه دار
نظرزاده صالح عمران ریاست سازمان
طالب زاده نماینده اداره راه و شهرسازی
عزیزی نماینده بنیاد مسکن
شیخ محمدی نماینده سازمان نظام مهندسی

کمیته انتظامی

نام خانوادگی توضیحات
منصف نماینده شورای انتظامی استان
عزیزی نماینده شورای رابط
عزیزی اقدم نماینده ی هیئت مدیره سازمان